VERTIBO cervical collar skins

16/08/2013 by

photography: Simona Groshevska & Albert Baruch, make up: Rumen Chakarov, creative direction: Simona Groshevska, post production: Grisha Strundzhev